ต้อนรับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)