บริการ

G -Solutions

เราเป็นหน่วยงานที่ให้ บริการออกแบบระบบบริหารการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น ภายในโรงพยาบาลอย่างครบวงจร พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องที่ทันสมัยมุ่งมั่นสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาล และผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ

 

Our services

 • บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล

 • บริการจัดส่งพัสดุอื่นภายในโรงพยาบาล

 • บริการจัดส่งน้ำเกลือจากคลังภายนอกโรงพยาบาล

Staff

 • บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการทำงานและมีระบบพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Equipment

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สอดคล้องตามมาตรฐาน มุ่งเน้นคตวามปลอดภัยในการใช้งาน

 • เครื่องมือและอุปกรณ์ได้รับการดูแลโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญการ

Application

 • ระบบบริหารติดตามการขนส่งแบบ Real-time

 • ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 • ระบบประเมินผลงานบริการ

 • ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

Knowledge & experience

 • ออกแบบบริการโดยมีผู้เชียวชาญระบบโลจิสติกส์

 • คณะที่ปรึกษาโครงการมีประสบการณ์บริหารสถานพยาบาลขนาดใหญ่

Value propositions

 

After sales service

ทีม G – Solutions ดูแลตั้งแต่การประสานงาน ให้คำปรึกษารวมถึงการติดตามการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและบริการอย่างต่อเนื่อง