กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา