ข่าวสารและกิจกรรม

GHP บริจาคเวชภัณฑ์น้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ในจังหัวดเพชรบุรี

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชน จึงมอบหมายตัวแทนเพื่อบริจาค น้ำเกลือ D5S 1000 ml. Blow Fill Seal จำนวน 70 ลัง (70×10’s) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน ภก.พงศ์พิสิฐ นานานุกูล เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหัวดเพชรบุรี และเภสัชกรสิน เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่ายาง เป็นผู้รับมอบ