ร่วมงานกับเรา

ตุลาคม 26, 2023

Key Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ *รายงานตรงที่ Business Unit Manager จัดการเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ จัดการเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคาอิเล็คโทรนิคส์ โดยเป็นคน Log in และ Submit เอกสารเข้าระบบ e-GP ซึ่งต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จัดทำแฟ้มในการเสนอสินค้าเข้า รพ. รัฐและเอกชน โดยประสานกับ Sales Manager และ Business Unit Manager เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Information Center) เพื่อ support งานเกี่ยวกับฝ่ายขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น ช่วยจัดประชุม โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น ในการประชุม เขียนรายงานการประชุม (Take minutes of meeting ) นำเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติมตามนโยบายบริษัท   Qualification: คุณสมบัติ 1จบวิทยาศาสตร์ มีทักษะคล่องแคล่วทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS office, Adobe เป็นต้น มีความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) ในสินค้าในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริมสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการเขียน มีทักษะทางด้านการประสานระหว่างแผนกๆต่างๆค่อนข้างดี และมนุษยสัมพันธ์ดี   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 13, 2023

ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ (เภสัชกร)

  รายละเอียดงาน
1.การวางแผน,กำกับดูแลการปฏิบัติงานในส่วนควบคุมคุณภาพ
2.การจัดสรรงบประมาณประจำปี และจัดทำเอกสารของส่วนควบคุมคุณภาพ
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.กำกับดูแลให้คำปรึกษา แก้ปัญหาด้านวิชาการ และงานควบคุมคุณภาพและดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
5.การเข้าประชุม วางแผน- เสนอแนะแก้ปัญหา ขับเคลื่อน นโยบายองค์กร
6.การตรวจ,ทบทวน และอนุมัติผลการวิเคราะห์
7.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ28ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
3.มีประสบการณ์ด้าน ISO ระบบคุณภาพด้านยา/เครื่องมือแพทย์ พิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
5.มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความระมัดระวังและรอบคอบ
6.มีความสามารถในการบริหารจัดการ
7.มีความรู้ด้านการคำนวณทางสถิติ
8.มีความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจที่ดี,มีการวางแผน และการคิดเชิงวิเคราะห์
9.มีความรู้ด้าน ISO 9001,ISO13485,ISO/IEC17025,GMP PIC/S และ GMP เครื่องมือแพทย์
10.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)
11.มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ/ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี   วิธีการสมัคร
• สมัครด้วยตนเอง
• ส่งจดหมายสมัครงาน
• สมัครทาง E-mail ติดต่อ
คุณ ศิริประภา เต็มลา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 093-947-2925
อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
LINE ID: 0803866223 สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม