เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

เราคือบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานระดับสากล โดยมีลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลาย และโรงงานของเราที่มีบุคคลกร และ เครื่องจักอันทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดด้วยการดำเนินการที่เป็นเลิศ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการให้ความสำคัญกับลูกค้า เราจำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ลูกค้า สามารถนำ สินค้าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพที่ดีทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย

ประวัติบริษัท

โรงงาน GHP

เราคือบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานระดับสากล โดยมีลูกค้าในประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และโรงงานของเราที่มีบุคคลกร และ เครื่องจักอันทันสมัยพร้อม
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดด้วยการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ เวชภัณฑ์ และบริการ
Healthcare Logistics สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ
และนวัตกรรม เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อและเวชภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐด้านความมั่นคงในการใช้ น้ำยาปราศจากเชื้อและเวชภัณฑ์ของประชาชน

2. ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และนวัตกรรม เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและ จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งด้านการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และ รองรับการขยายตัวของตลาด

3. พัฒนาบุคลากรให้รองรับการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันและอนาคต ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก

4. ดำเนินกิจการโดยหลักบรรษัทภิบาล สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลักองค์กร

จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัทสู่
ลูกค้าคนสำคัญด้วยมาตรฐานและคุณภาพ
ที่ดีที่สุด

ทุกฝ่ายมีทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และลงมือทำ
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อบรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

รางวัล

รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน

1 / 8