วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ เวชภัณฑ์ และบริการ Healthcare Logistics ที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2565

 

พันธกิจ

  1. ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อและเวชภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐด้านความมั่นคงในการใช้น้ำยาปราศจากเชื้อและเวชภัณฑ์ของประชาชน
  2. ด้วยมาตรฐานคุณภาพและนวัตกรรม เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งด้านการผลิตและบริการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและตอบสนองวิสัยทัศน์
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและคุณภาพ ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
  4. ดำเนินกิจการโดยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

ค่านิยมหลักองค์กร (GHP Core Value)