ข่าวสารและกิจกรรม

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0

วันที่ 15 – 16 พฤษาคม 2560

ณ  รายาบุรี รีสอร์ท

ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี