เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1 อัตรา -วางแผนจัดระบบงาน รวบรวม และจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนองาน และเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร -ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด -ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง -ติดตามผู้บริหารออกนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพ ,ต่างจังหวัด และต่างประเทศ (ไม่ติดปัญหาส่วนตัว) -ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้าและ Supplier ที่มาติดต่อหรือประชุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ดูแลข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ กิจกรรม และสามารถเป็นตัวแทนของผู้บริหารได้ -ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ -มีความรู้ด้านกฏหมายมหาชน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสาร ,ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้ดี มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและความละเอียดในการทำงาน มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากผ่านงานด้านเลขานุการมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียนเบื้องต้น […]

พนักงานคลังพัสดุ 2 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 2 อัตรา 1. รับวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. จัดเก็บวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด 3. ส่งมอบวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้ถกต้องตรงตามใบเบิก 4. บันทึกการรับ-จ่ายในเอกสารให้ถูกต้องตามจริง 5. ติดป้ายบ่งชี้ (Tag/Barcode) ให้ถูกต้อง 6. ดูแลความสะอาดสถานที่ รวมถึงรักษาเครื่องมือ,เครื่องใช้ในการทำงาน 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ประสบการณ์ทำงานในคลังอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ในงานคลังพัสดุ เช่น ระบบการจ่ายสินค้า ขับรถยกไฟฟ้าได้ ขับรถ 6 ล้อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. […]

ช่างเทคนิค 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1 อัตรา 1. งานโครงการ – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างอาคารใหม่,ปรับปรุง อาคารเก่ารวมถึงงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกลและสุขาภิบาล – ติดตั้ง เขียน หรือ ออกแบบติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และก่อให้เกิดความปลอดภัย – ควบคุมงานวิศวกรรมโครงการให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน – สรุปงานโครงการเมื่อแล้วเสร็จ โดยรวบรวมเอกสาร As-Built เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลส่งต่อไปให้ส่วนงานอื่น – ประสานงานรวมกับฝ่ายอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้งานแก้ไขแล้วเสร็จ 2. การติดตั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต – ควบคุมงานด้านการติดตั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิตให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 3. การจัดการทั่วไป – ปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่าง ๆ (ISO,GMP) – เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย – อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22-35 ปี ปวส. […]

พนักงานธุรการ (ผู้ช่วย จป.) 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1  อัตรา รวบรวมข้อมูล จัดทำบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตูต่างๆที่เกิดจากการทำงาน จัดพิมพ์เอกสาร/รายงานต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงปฎิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงาน บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย,จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร เป็นผู้ช่วยจป.วิชาชีพในการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆอาทิเช่น ถังดับเพลิง,ป้ายความปลอดภัยต่างๆ,ช่วยตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำบอร์ดความรู้ ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office) มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) […]

หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1 อัตรา 1. ศึกษาโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูล/ออกแบบบริการ 2. เปลี่ยน Data/Information/Solutions (S&H) 3. ออกแบบ/วิเคราะห์/ประเมินความพึงพอใจ 4. Lean & Productivity Improvement คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อื่นๆ ประสบการณ์ทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลระบบโลจิสติกส์,การผลิต,การพัฒนา Software สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office) มีความเป็นผู้นำ กล้าดัดสินใจ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น […]

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจใหม่ 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1 อัตรา วิเคราะห์ และศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม Health Care เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท – จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ – พัฒนากลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท – วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง ของแผนพัฒนาธุรกิจ – ตั้งเป้าหมายการขาย / กำไร / ราคา และติดตามประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ วางแผนและดำเนินการแก้ไข – ติดตามยอดขายและค่าใช้จ่าย และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม – สร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภายนอก นำทีมหน่วยธุรกิจใหม่ อาทิเช่น ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมพัฒนาธุรกิจ – สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการชี้แนะและจูงใจทีมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ – จัดทำและควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน – ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย ชาย หรือ หญิง อายุ 35 […]

พนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล 3 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ดูรายละเอียดบริษัท 9 พ.ย. 64 พนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เงินเดือน N/A อัตรา 3 อัตรา รายละเอียดงาน บริการจัดส่งยา และน้ำเกลือในพื้นที่โรงพยาบาล – ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี 1 อัตรา (จัดส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลราชวิถี) คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) มีประสบการณ์ในงานส่งสินค้าพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ […]

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน 1 อัตรา 1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 2.กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 3.กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา 4.วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว 5.ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท 6. ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ในส่วนฝ่ายบริหารและสำนักงานใหญ่ ให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร 7.บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 8.ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการในส่วนสาขาโรงงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือฝ่ายบริหารได้ตกลงไว้ 9.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป […]

ช่างเทคนิคอาคาร (รับสมัครด่วน !)

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน (รับสมัครด่วน !) 1. งานซ่อมบำรุงอาคาร 3 – ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องเป่าขวดและระบบ Utility ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าระบบควบคุมอุปกรณ์วัด/เครื่องกลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ – รายงานการหยุดเดินเครื่องจักรและการเข้าดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรต่อหัวหน้างาน – ดำเนินงานตามแผนงานวซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนงานที่วางไว้ – ร่วมวิเคราะห์สาเหตุของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล – จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษา – จัดทำรายงาน Part list ของเครื่องจักรที่รับผิดชอบเสนอต่อหัวหน้างาน – วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ที่มีความสำคัญและที่จำเป็นต่อการเดินเครื่องจักร เพื่อสามารถเข้าซ่อมบำรุงได้ทันท่วงทีกรณีที่เครื่องมีปัญหา เพื่อลดการ Break Down ของเครื่อง 2. การจัดการทั่วไป – ปฏิบัติตาม SP-EG-01 – ปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่าง ๆ – เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย – รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย – เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ของส่วนงานซ่อมบำรุง – อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-33 […]

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (Supervisor HRBP) (รับสมัครด่วน !)

Posted Posted in สมัครงาน-โรงงาน

รายละเอียดงาน  (รับสมัครด่วน !) วางแผนกำกับดูแล พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน HRM เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานธุรกิจและนโยบายของ HC Corporate วางแผนจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นและบริหารโครงการเพื่อการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างสอดคล้องกับแผนธุรกิจ วางแผนพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น วางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาและสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีทักษะการพูด สื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ไปต่างจังหวัดได้ สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย […]