ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, สมัครงาน

ประกาศ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ที่ จี. 263 / 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ———————————————————————————————————– ด้วย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1.3 […]

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี ปวส.- ปริญญาตรี  การจัดการ/ บริหารธุรกิจ/สาระสนเทศ มีประสบการณ์ในงานธุรการขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office) หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุระหว่าง 23 – 25  ปี  วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง  หรือเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย  1  ปีงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม,ระบบปรับอากาศ PLC, Auto cad, ISO สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้ หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน […]

วิศวกรซ่อมบำรุง

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุ 25-35 ปี    ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์วิศวกร 2 – 5  ปี   ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับ  Clean  Room,Cooling  System, Auto Cad,Boiler,Facility, Pump Fire Alarm เข้าใจระบบคุณภาพ ISO,GMP,PM สามารถทำงานช่วงวันหยุด  Shut  Down ได้ มีความเป็นผู้นำ  กล้าดัดสินใจ  ตรงต่อเวลา  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี […]

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต)

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุระหว่าง  30 – 40 ปี    ปวส. ไฟฟ้า,  เครื่องกล มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย  3  ปี  งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับ Utility,AHU,Chiller, Pump Fire Alarm, Hydraulic, ระบบน้ำภายในโรงงาน หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร […]

เภสัชกร (ฝ่ายผลิต)

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต  จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)