ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, สมัครงาน

ประกาศ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ที่ จี. 263 / 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ———————————————————————————————————– ด้วย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1.3 […]

CSR มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคน้ำเกลือให้แก่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย มูลค่า 393,176 บาท เพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  

กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันสัง ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบเงิน และของบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โรงพยาบาลเสนา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปการณ์การแพทย์ 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันสัง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องฉุกเฉิน มอบน้ำเกลือ Saline Irrigate ปริมาตร 250 มล. จำนวน 30 กล่อง มอบเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 50,000 บาท ได้แก่เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง เครื่องวัดความดัน 10 เครื่อง […]

การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ (Golden Beach Cha-Am Hotel) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0 วันที่ 15 – 16 พฤษาคม 2560 ณ  รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยเภสัชกรทรงเกียรติ นันทวาทการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ และคณะเข้าร่วมงาน และรับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์ (Hemodialysis Solution) จาก ฯพณฯ วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

GHP บริจาคเวชภัณฑ์น้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ในจังหัวดเพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชน จึงมอบหมายตัวแทนเพื่อบริจาค น้ำเกลือ D5S 1000 ml. Blow Fill Seal จำนวน 70 ลัง (70×10’s) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน ภก.พงศ์พิสิฐ นานานุกูล เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหัวดเพชรบุรี และเภสัชกรสิน เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่ายาง เป็นผู้รับมอบ