เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่  9  มีนาคม 2565 ที่จี.         084/2565 เรื่อง       การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เรียน      ผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย        1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2564 2. งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                ด้วยคณะกรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล […]

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

  ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ที่ จี. 014 / 2564 เรื่อง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ/หรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูล และแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบ และยินยอมแต่แรก บริษัทฯ จัดให้มีระบบการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้มั่นคง และปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล […]