ประวัติบริษัท


บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
(General Hospital Products Public Co., Ltd.)

เดิมชื่อ บริษัท แอบบอทท์ ฟาร์มา จำกัด (Abbott Pharma Company Limited) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2512 โดยการร่วมทุนระหว่าง องค์กรเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization : GPO) และ บริษัท แอบบอทท์ แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด (Abbott Laboratories Limited) ด้วยทุนจดทะเบียน 4.8 ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเวชภัณฑ์ สำหรับฉีดเข้าหลอดโลหิตดำ (Intravenous Solutions) ได้แก่ น้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ฉีดเข้าหลอดโลหิตดำ

 

บริษัท แอบบอทท์ ฟาร์มา จำกัด

ในระยะแรกโรงงานผลิตของ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ภายใน องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการผลิตเวชภัณฑ์น้ำเกลือบรรจุขวดแก้วเพียงอย่างเดียว ด้วยสูตรของเวชภัณฑ์ และความช่วยเหลือทางเทคนิค

การผลิตที่ได้รับจาก บริษัท แอบบอทท์ แล็บบอราทอรี่ส์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ระหว่าง องค์การเภสัชกรรม และบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ แห่งนี้ จึงสามารถผลิตเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานโลก สร้างความนิยมขึ้นในหมู่ผู้ใช้ได้อย่างแพร่หลาย

จนบางครั้งถึงขั้นส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ในปัจจุบัน บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) กลายเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์น้ำเกลือบรรจุในขวดแก้วเพียงรายเดียวในประเทศไทย