เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่  9  มีนาคม 2565 ที่จี.         084/2565 เรื่อง       การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เรียน      ผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย        1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2564 2. งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                ด้วยคณะกรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล […]