ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, สมัครงาน

ประกาศ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ที่ จี. 263 / 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ———————————————————————————————————– ด้วย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1.3 […]