ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่  9  มีนาคม 2565

ที่จี.         084/2565

เรื่อง       การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน      ผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย        1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2564

2. งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

               ด้วยคณะกรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม (Download)

พร้อมนี้ขอแนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Download)

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

 

                                                                                                   โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายแพทย์ธานินทร์  สีวราภรณ์สกุล)

     กรรมการผู้จัดการ

 

หมายเหตุ: หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีความรุนแรงมากขึ้น และมีการกำหนดมาตรการงดกิจกรรมหรือการสัมมนา บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563