สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง

Posted

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ชาย  อายุ 25-35 ปี    ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. ประสบการณ์วิศวกร 2 – 5  ปี   ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. มีความรู้เกี่ยวกับ  Clean  Room,Cooling  System, Auto Cad,Boiler,Facility, Pump Fire Alarm
 4. เข้าใจระบบคุณภาพ ISO,GMP,PM
 5. สามารถทำงานช่วงวันหยุด  Shut  Down ได้
 6. มีความเป็นผู้นำ  กล้าดัดสินใจ  ตรงต่อเวลา  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หลักฐานการสมัคร

 1. วุฒิการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ

 1. ชุดฟอร์ม
 2. โบนัส
 3. เบี้ยขยัน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. คูปองช่วยค่าอาหาร
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 9. พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111
อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th
สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)