สมัครงาน-โรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1 อัตรา

1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 2.กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 3.กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา 4.วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างตำแหน่งงาน, การจัดสรรอัตรากำลังพล, การสรรหาพนักงาน, การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว 5.ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท 6. ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ในส่วนฝ่ายบริหารและสำนักงานใหญ่ ให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายบริหาร 7.บริหารและให้คำปรึกษาทีมทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 8.ควบคุมและตรวจสอบ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และสวัสดิการในส่วนสาขาโรงงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือฝ่ายบริหารได้ตกลงไว้ 9.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 10 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน HRM, HRD, Strategic HR, และมีประสบการณ์ตรงทางด้าน Build Coporate Culture and Organization Development
  5. มีความสามารถในการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
  7. มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ การบริหารโครงการ และการบริหารทีม.
วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง
  • ส่งจดหมายสมัครงาน
  • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002,1003
อีเมล : ghp_76@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

นิคมนวนคร โครงการ 1
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี