ข่าวสารและกิจกรรมสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
ที่ จี. 263 / 2564
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)

———————————————————————————————————–

ด้วย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติ
กรรมการผู้จัดการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
1.4 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารงานบริษัท
1.5 ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำยาปราศจากเชื้อและเวชภัณฑ์ หรือธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึงกัน (หลังจากได้รับการคัดเลือก 1 เดือน)
1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.7 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (หลังจากได้รับการคัดเลือก 1 เดือน)
1.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.9 มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.11 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในประเทศไทยและต่างประเทศให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ
1.12 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในประเทศไทยและต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.13 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้

2. เงื่อนไขการจ้าง
การจ้างกรรมการผู้จัดการ ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ
การกำหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

3. การต่อสัญญาจ้าง
ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทจะจ้างกรรมการผู้จัดการเดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างเพราะเห็นว่ากรรมการผู้จัดการเดิมมีผลงานดีมีประสิทธิภาพ และการจ้างกรรมการผู้จัดการเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีมติเป็นเอกฉันท์นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทนั้นได้โดยไม่ต้องดำเนินกระบวนการสรรหา แต่จะต่อสัญญาจ้าง ได้ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 2 ปี

4. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
4.1 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
4.2 สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
4.3 ถูกเลิกสัญญาจ้างด้วยมติของคณะกรรมการบริษัท
4.4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หรือด้วยเหตุอื่นใดตามสัญญาจ้าง

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1. การรับสมัคร : ขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/99 หมู่ 2 ซอย นวนคร 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือดาวโหลดใบสมัครที่ www.ghp.co.th
5.2. การยื่นใบสมัคร : ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ บริษัทฯ กำหนดด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร หรือส่งเอกสารการสมัครทางออนไลน์ผ่าน Yuwapong@ghp.co.th พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจำนวน 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) ดังนี้
1. ประวัติส่วนบุคคล
2. รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป ขนาด 5×7 นิ้ว (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐบาล/เอกชน อายุไม่เกิน 1 เดือน)
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
7. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ ในอีก 1- 4 ปี โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ

ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/99 หมู่ 2 ซอย นวนคร 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือส่งเอกสารผ่านช่องทาง E-mail Yuwapong@ghp.co.th
5.3.กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หากประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : นายยุวพงษ์ เต็งยี่ โทร : 02-073-0490 ต่อ 6003 E-mail : Yuwapong@ghp.co.th

6.ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
6.1.การคัดเลือกใบสมัครและการสัมภาษณ์จะดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564
6.2.ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่งฯ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ
ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่:
– นายยุวพงษ์ เต็งยี่     เลขานุการกรรมการผู้จัดการ     โทร : 02-073-0490 ต่อ 6003 หรือ 098-832-1080
– นางสาววรรณกาญจณ์ สุภาวสิทธิ์   รก.ผจก.ส่วนงานเลขานุการและกฎหมาย  โทร : 02-073-0490 ต่อ 6002 หรือ 098-328-9563
– นางสาวจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร: 02-073-0490 ต่อ 1001 หรือ 081-112-1211

ประกาศการรับสมัคร Download
แบบฟอร์มใบสมัคร Download