ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564