สินค้า

Singclean COVID-19 Test Kit สินค้า 1 กล่อง (บรรจุกล่องละ 20 ชุดตรวจ) ประกอบไปด้วย 1. คู่มือการใช้งาน 20 ชิ้น 2. อุปกรณ์ทดสอบ 20 ชิ้น 3.

รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน

เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
ต้นแบบ Social Responsibility - Innovation - Quality

ถ้าพูดถึงหลักในการทำธุรกิจแล้ว เชื่อว่าคงมีไม่กี่บริษัทที่ให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมเป็นอันดับแรกๆ

แต่ในกรณีของ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GHP
ผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ (Sterlie Products) ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย
ถือเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่

o GMP/PICS
o GMP เครื่องมือแพทย์
o ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
o ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
o ระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485:2016
o GDP/GSDP
o HALAL

ประวัติบริษัท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 1,654 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำยาปราศจากเชื้อและเครื่องมือแพทย์ ได้แก่
1. น้ำยาปราศจากเชื้อ : มี 5 สายการผลิต และมีกำลังการผลิต 4.5 ล้านลิตร/เดือน
2. น้ำยาล้างไตผ่านเครื่อง (Hemodialysis solution) : กำลังการผลิต 500,000 ลิตร/เดือน
3. น้ำยาล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD: OEM) : กำลังการผลิต 5 ล้านหน่วย/ปี และมีแผนขยายการผลิตเป็น 10 ล้านหน่วย/ปี ในปี 2565

Readmore

ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่  9  มีนาคม 2565 ที่จี.         084/2565 เรื่อง       การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เรียน      ผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย        1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2564 2. งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                ด้วยคณะกรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล […]

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

  ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

CSR บริจาคน้ำเกลือช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ทำให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เกิดความเสียหาย และขาดแคลนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ที่จะให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณจักรปวิณ พังเครือ ผู้แทนบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมบริจาคน้ำเกลือจำนวนทั้งหมด 1,360 ขวด มูลค่า 40,600 บาท (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลฯ บริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โรงพยาบาลผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ววัน

See all our news

สำนักงานใหญ่

บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จำกัด (มหาชน)
101/99  ซอยนวนคร 7  ถ.พหลโยธิน  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี
โทร. 02-073-0490 - 6