เป็นเลิศ อุ่นใจได้ เพื่อสังคม

Popularity

We will give the benefits to society. Both directly and indirectly

Hospitality

We will keep you warm. With the most secure product.

Greatness

We will excel in producing products. Distribution And our full service and ability.

เป็นเลิศ (Greatness)

เราจะเป็นเลิศในการผลิตสินค้า การจัดจำหน่าย และการบริการอย่างเต็มกำลังและความสามารถของเราทุกคน

อุ่นใจได้ (Hospitality)

เราจะทำให้คุณอบอุ่นใจได้เสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด

เพื่อสังคม (Popularity)

เราจะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สินค้า

น้ำเกลือปราศจากเชื้อ (Saline Irrigate) *** ใช้เกลือนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ *** ใช้ในการชำระล้างบาดแผล ล้างโพรงจมูกเพื่อชะล้างน้ำมูก ช่วยให้หายใจสะดวก หยุดรูจมูก เพื่อลดความข้นเหนียวของน้ำมูกในเด็กทารกและเด็กเล็ก ใช้สวนล้างหู ใช้อมกลั้วปากและคำ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในช่องปาก ช่วยลดอาการแผลในปาก ใช้ชำระล้างดวงตา ใช้ชำระล้างคอนแทคเลนส์ ใช้เช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวสิว (Acne) และสิวอุดตันบนใบหน้า

รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน

เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
ต้นแบบ Social Responsibility - Innovation - Quality

ถ้าพูดถึงหลักในการทำธุรกิจแล้ว เชื่อว่าคงมีไม่กี่บริษัทที่ให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมเป็นอันดับแรกๆ

แต่ในกรณีของ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GHP
ผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ (Sterlie Products) ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย
ถือเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่

o GMP/PICS
o GMP เครื่องมือแพทย์
o ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
o ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
o ระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485:2016

ประวัติบริษัท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 1,654 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำยาปราศจากเชื้อและเครื่องมือแพทย์ ได้แก่
1. น้ำยาปราศจากเชื้อ : มี 5 สายการผลิต และมีกำลังการผลิต 4.5 ล้านลิตร/เดือน
2. น้ำยาล้างไตผ่านเครื่อง (Hemodialysis solution) : กำลังการผลิต 500,000 ลิตร/เดือน
3. น้ำยาล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD: OEM) : กำลังการผลิต 5 ล้านหน่วย/ปี และมีแผนขยายการผลิตเป็น 10 ล้านหน่วย/ปี ในปี 2565

Readmore

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ที่ จี. 263 / 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ———————————————————————————————————– ด้วย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1.3 […]

CSR มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคน้ำเกลือให้แก่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย มูลค่า 393,176 บาท เพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  

See all our news

สำนักงานใหญ่

บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จำกัด (มหาชน)
101/99  ซอยนวนคร 7  ถ.พหลโยธิน  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี
โทร. 02-073-0490 - 6